Đất chánh phú hòa 38 , bến cát, Bình Dương. 24×48

.
.
.
.