Đất long hòa dầu tiếng Bình Dương. Giáp sông thị tính 19.3 hetta

.
.
.
.