ĐẤT PHƯỚC HÒA – PHÚ GIÁO. Bán 18.000m2 đất SKC (1.8ha). Có 11.000 SKC.

.
.
.
.