Đất tân hiệp, tân uyên, Bình Dương. DT: 5.000 m2 cây lâu năm. Phù hợp xây dựng kho

.
.
.
.