Đất Tân hiệp, tân Uyên, Bình Dương. Phù hợp làm kho bãi. Đường có kế hoạch mở rộng DT: 3.389 m2 cây lâu năm

.
.
.
.