Long nguyên, bàu bàng, Bình Dương. DT: 3.9 hetta skc 36.000

.
.
.
.