Mặt tiền DH608 An điền, Bến cát. 20.752 m2 huy hoạch SKC

.
.
.
.