Tân hiệp 10, tân Uyên, Bình Dương. DT: 11.458 m2

.
.
.
.